Superlatives

From ESOJoanot
Jump to navigation Jump to search

Superlatives in use

En aquesta escena de Dr. Who. El doctor porta Vincent Van Gogh al present.

  1. Where do they go?
  2. Which museum room do they visit?
  3. Who is the red haired man?
  4. Why do you think he is so excited by the art expert's words?
  5. How many superlatives do you hear?


Sou capaços de descubrir tots els superlatius que es diuen sobre aquest genial pintor? Quins són?


El superlatiu serveix per dir que quelcom és al màxim o el mínim dins d'un grup.

Adjectius curts

  • Per indicar el superlatiu afegint the -est

Per exemple: small - the smallest.

  • Els que acaben amb -e, la e desapareix i es posa -est, es a dir nomes es posa una e no dues.

Per exemple:wide - widest.

  • Els adjectus acabats en consonant+vocal+consonant (CVC),es duplica la consonant.

Per exemple: big - the biggest.

  • els adjectius que acaben amb -y, els adjectius posen una -i i despres -est.

Per exemple:easy- the easiest.

Adjectius llargs

* El superlatiu el formen amb the most / the least

per exemple::interesting - the most interesting.

Go back to the Grammar page.

Go back to the Listening page.