Anne Johnson: Phonetic transcription sample

From ESOJoanot
Jump to navigation Jump to search

Practicing Phonetic transcription reading

ɑ́nsən ɪ́z ə 13- jɪ́r- óld swɪ́mər hú lɪ́vz ɪn mɛ́lbərn ɪn ɒstréljə. hər drím ɪ́z tú swɪ́m fɔ́r ɒstréljə ɪn ðə nɛ́kst olɪ́mpɪks. ʃí swɪ́mz ɪn bóθ lɒ́ŋ ǽnd ʃɔ́rt résəz ǽnd ʃí hǽz ɒlrɛ́di kə́m fə́rst ɪn mɛ́ni ɪ̀mpɔ́rtənt kɑ̀mpətɪ́ʃənz.

Check the answer!

What is the characteristic of all the letters that are in red? Are there unstressed words in English?